“Nooit gedacht dat ik werken hier zo leuk zou vinden!
Ik heb vooral plezier om aan de slag te gaan, elke dag weer.”

Voorzitter Raad van Toezicht

Conform het rooster van aftreden ontstaan er dit jaar een vacature binnen de raad van toezicht van Lievegoed. Het betreft de positie van Voorzitter Raad van Toezicht.

Met een toegankelijke, bevragende en positief-kritische opstelling kijkt de raad van toezicht mee naar de besturing van de organisatie. Hierbij hanteert de raad de Zorgbrede Governance-code als uitgangspunt. Naast de formele overlegmomenten zoekt de raad van toezicht informeel contact met medewerkers, cliënten en verwanten. Zo hoort de raad van toezicht direct hoe de besturing van de organisatie landt en ervaren wordt in de praktijk. Bovendien krijgt de raad zo een beeld van de manier waarop de organisatiecultuur wordt gevoed en gevormd vanuit de waarden van de organisatie. In afstemming met de bestuurder is de raad van toezicht in voorkomende gevallen gesprekspartner van stakeholders van Lievegoed. 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De samenwerking tussen de raad van toezicht onderling en met de bestuurder is constructief en plezierig.

Binnen de raad van toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de remuneratiecommissie, de commissie bedrijfsvoering & risico’s en de commissie kwaliteit & veiligheid. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, de zorginstelling en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Lievegoed.
 • Academisch werk - en denkniveau.
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur een klankbord te bieden, zonder het bestuurlijke domein te betreden.
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen, onder meer vanuit het perspectief van de cliënt en diens belangen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gemakkelijk benaderbaar, laagdrempelig.
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beschikt over voldoende reflecterend vermogen en kan op positieve wijze feedback geven en ontvangen.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Staat open voor de waarden van Lievegoed.
 • Gevoel voor het proces van de cliënt en diens verwanten, zakelijk als het moet maar altijd met oog voor de menselijke maat.
 • Positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Speelt alert in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, is in staat om zaken en ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en mede richting te geven aan de organisatiekoers.
 • Functioneert als teamspeler en is verbindend vanuit vertrouwen, transparantie en deskundigheid.
 • Weet relaties met anderen aan te gaan door inlevingsvermogen en integer handelen.
 • Heeft vermogen tot reflectie en is omgevings- en rolbewust.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

Diversiteit wordt bij Lievegoed als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid. Bij de werving- en selectie wordt aandacht geschonken aan de gewenste diversiteit in de raad van toezicht.

Specifieke functie-eisen Voorzitter Raad van Toezicht

 • Commissie: nader te bepalen
 • Ervaring:
   • bezit ruime bestuurlijke ervaring in grote complexe organisaties in het maatschappelijk werkveld binnen de zorg;
   • sterke affiniteit met de doelgroep van Lievegoed en hun naasten, herkent zich in de missie van Lievegoed en zet zich met liefde en lef in voor het versterken van eigen kracht en gezondheid;
   • ruime inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van strategie, cultuur en governance;
   • ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter;
   • bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de raad van toezicht;
   • gericht op de ontwikkeling van teamwork binnen de raad van toezicht, beschikt over samenbindend vermogen en is in staat de kwaliteiten van de leden raad van toezicht tot zijn recht te laten komen;
   • zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen, hanteert een stijl van professionele nabijheid;
   • beschikt over de statuur en uitstraling om Lievegoed te vertegenwoordigen en, in overleg met de bestuurder, deel te nemen aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken;
   • staat er voor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering en ziet en herkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap hierbij.

Arbeidsvoorwaarden
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Procedure
De sollicitatieprocedure verloopt via Suur & Company (www.suurcompany.nl). Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.

Contact
Voor inhoudelijke vragen en vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Frank ten Oever van Suur & Company op telefoonnummer 0850 – 734 702.

Direct solliciteren

Informatie
Utrecht
 • Management & Staf
 • WO
 • Vast contract, onbepaalde tijd

Direct solliciteren

Meer over Management & Staf in Utrecht

Meer over deze locatie