“Nooit gedacht dat ik werken hier zo leuk zou vinden!
Ik heb vooral plezier om aan de slag te gaan, elke dag weer.”

Lid Raad van Toezicht

Conform het rooster van aftreden ontstaat er dit jaar een vacature binnen de raad van toezicht van Lievegoed. Het betreft de positie van lid raad van toezicht met een breed bedrijfsvoeringsprofiel.

Met een toegankelijke, bevragende en positief-kritische opstelling kijkt de raad van toezicht mee naar de besturing van de organisatie. Hierbij hanteert de raad de Zorgbrede Governance-code als uitgangspunt. Naast de formele overlegmomenten zoekt de raad van toezicht informeel contact met medewerkers, cliënten en verwanten. Zo hoort de raad van toezicht direct hoe de besturing van de organisatie landt en ervaren wordt in de praktijk. Bovendien krijgt de raad zo een beeld van de manier waarop de organisatiecultuur wordt gevoed en gevormd vanuit de waarden van de organisatie. In afstemming met de bestuurder is de raad van toezicht in voorkomende gevallen gesprekspartner van stakeholders van Lievegoed. 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De samenwerking tussen de raad van toezicht onderling en met de bestuurder is constructief en plezierig. 

Binnen de raad van toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de remuneratiecommissie, de commissie bedrijfsvoering & risico’s en de commissie kwaliteit & veiligheid. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, de zorginstelling en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. 

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Lievegoed.
 • Academisch werk - en denkniveau.
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur een klankbord te bieden, zonder het bestuurlijke domein te betreden.
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen, onder meer vanuit het perspectief van de cliënt en diens belangen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gemakkelijk benaderbaar, laagdrempelig.
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beschikt over voldoende reflecterend vermogen en kan op positieve wijze feedback geven en ontvangen.
 • Voldoende beschikbaarheid. 

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Staat open voor de waarden van Lievegoed.
 • Gevoel voor het proces van de cliënt en diens verwanten, zakelijk als het moet maar altijd met oog voor de menselijke maat.
 • Positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Speelt alert in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, is in staat om zaken en ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en mede richting te geven aan de organisatiekoers.
 • Functioneert als teamspeler en is verbindend vanuit vertrouwen, transparantie en deskundigheid.
 • Weet relaties met anderen aan te gaan door inlevingsvermogen en integer handelen.
 • Heeft vermogen tot reflectie en is omgevings- en rolbewust.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

Diversiteit wordt bij Lievegoed als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid. Bij de werving- en selectie wordt aandacht geschonken aan de gewenste diversiteit in de raad van toezicht. 

Specifieke functie-eisen Lid raad van toezicht

 • Aandachtsgebieden: financiën en bedrijfsvoering
 • Commissie: beoogd voorzitter van de commissie bedrijfsvoering & risico’s
 • Ervaring:
   • ruime ervaring op directie- of managementniveau in de profit, in de zorg of in een complexe maatschappelijke dienstverleningsorganisatie;
   • ruime kennis en kunde op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën, vastgoed en ICT;
   • stevige persoonlijkheid en teamplayer, besluitvaardig en doortastend, in staat om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming in de commissie bedrijfsvoering & risico’s, streeft naar consensus en overbrugging van meningsverschillen en fungeert als gewaardeerde vraagbaak voor de collega’s in de voltallige raad van toezicht op het gebied van financiële-, vastgoed- en overige beheersmatige onderwerpen;
   • kennis van en ervaring met financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit en heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ van een organisatie als Lievegoed;
   • bij voorkeur ook ervaring met het coördineren en in goede banen leiden van omvangrijke vastgoed- en bouwtrajecten en het bewaken hierbij van verantwoorde vermogensparameters;
   • inzicht in het strategisch belang van digitalisering en datamanagement in relatie tot zorgverleningsprocessen, tevens aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
   • ondernemend ingesteld met oog voor (proces)innovatie en voor kansen en ontwikkelingen voor Lievegoed;
   • staat er voor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering en ziet en herkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap hierbij.
 • Ervaring zorg: kan een pre zijn, maar is geen vereiste, wel sterke affiniteit met de doelgroep van Lievegoed en hun naasten.
 • Bestuurlijke ervaring: geen vereiste.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre. 

Arbeidsvoorwaarden
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. 

Procedure
De sollicitatieprocedure verloopt via Suur & Company (www.suurcompany.nl). Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.

Contact
Voor inhoudelijke vragen en vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Frank ten Oever van Suur & Company op telefoonnummer 0850 – 734 702.

Direct solliciteren

Informatie
Utrecht
 • WO
 • Management & Staf
 • Management & Staf
 • Vast contract, onbepaalde tijd

Direct solliciteren

Meer over Management & Staf in Utrecht

Meer over deze locatie